Tatsujin Dojo | 2009
T-Shirt design for MMA(rt): a combination between Martial Art school Tatsujin Dojo and graphic designers.